durchführen

durchführen
- {to accomplish} hoàn thành, làm xong, làm trọn, thực hiện, đạt tới, làm hoàn hảo, làm đạt tới sự hoàn mỹ - {to effect} đem lại - {to enforce} làm cho có hiệu lực, làm cho có sức mạnh, đòi cho được, ép làm, thúc ép, ép buộc, bắt tôn trọng, bắt tuân theo, đem thi hành - {to execute} thi hành, thừa hành, chấp hành, thể hiện, biểu diễn, làm thủ tục để cho có giá trị, hành hình - {to implement} thực hiện đầy đủ, cung cấp dụng cụ, bổ sung - {to perform} làm, cử hành, trình bày, đóng, đóng một vai - {to push} xô, đẩy, húc, thúc đẩy, thúc giục, xô lấn, chen lấn, đẩy tới, đẩy mạnh, mở rộng, + on) theo đuổi, đeo đuổi, nhất định đưa ra, thúc bách, quảng cáo, tung ra, cố gắng vượt người khác, cố gắng thành công - dám làm, thọc đẩy, húc sừng - {to realize} thực hành, thấy rõ, hiểu rõ, nhận thức rõ, tả đúng như thật, hình dung đúng như thật, bán được, thu được - {to transact} giải quyết, kinh doanh với, thương lượng công việc với = durchführen (Maßnahme) {to put through}+ = etwas durchführen {to go through with something; to go with something through}+ = praktisch durchführen {to implement}+ = erfolgreich durchführen {to put across}+

Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch. 2015.

Synonyme:

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • durchführen — durchführen …   Deutsch Wörterbuch

 • durchführen — V. (Mittelstufe) etw. in die Tat umsetzen Synonym: verwirklichen Beispiel: Das Experiment wurde an Mäusen durchgeführt. Kollokationen: eine Kontrolle durchführen eine Analyse durchführen …   Extremes Deutsch

 • Durchführen — Dúrchführen, verb. reg. act. Ich führe durch, durchgeführet; durch einen Ort führen. Jemanden durchführen, durch einen Fluß, durch eine Stadt u.s.f. Die Waaren bleiben nicht hier, sie werden nur durchgeführet. In den Blechhütten werden diejenigen …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • Durchführen — Durchführen, 1) Blech, welches verzinnt werden soll, in das flüssige Zinn legen u. bald wieder herausziehen; vgl. Verzinnen; 2) (Hdlgsw.), s. Transito. Daher Durchfuhrhandel, so v.w. Speditionshandel; Durchfuhrzoll, so v.w. Transitzoll …   Pierer's Universal-Lexikon

 • durchführen — dụrch·füh·ren (hat) [Vt] 1 etwas durchführen etwas, das geplant oder vorgeschrieben ist, in die Tat umsetzen <einen Plan, ein Vorhaben durchführen; einen Auftrag, einen Beschluss durchführen> 2 etwas durchführen etwas (nach einem Plan)… …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

 • durchführen — ausführen; umsetzen; realisieren; effektuieren; verwirklichen; vornehmen; bewerkstelligen (umgangssprachlich); in die Praxis umsetzen; zugange sein (umgangssprachlich); leisten; …   Universal-Lexikon

 • durchführen — 1. a) begleiten, führen, gehen mit, geleiten, leiten, lotsen, mitgehen, mitnehmen. b) durchgehen, sich erstrecken, führen, verlaufen. 2. a) abwickeln, ausführen, bewältigen, erfüllen, erledigen, [in die Tat] umsetzen, machen, meistern,… …   Das Wörterbuch der Synonyme

 • Durchführen — Die Durchführungszeit ist nach REFA die Zeit, welche zur Durchführung eines Auftrages erforderlich ist[1]. Die Durchführungszeit bildet die wesentliche Grundlage zur Ermittlung der Durchlaufzeit. Sie wird für jeweils ein Arbeitssystem aus der… …   Deutsch Wikipedia

 • durchführen — durchführe …   Kölsch Dialekt Lexikon

 • Durchführen — German (“Changing Through”) In close combat, to disengage under by moving your point under the opponent’s sword to thrust at an opening on the other side. Durchfuehren means “continuing”, “going along” and “pressing through”, and could also mean… …   Medieval glossary

 • durchführen — dụrch|füh|ren ; er hat die Aufgabe durchgeführt …   Die deutsche Rechtschreibung

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”